Saturday Matinee: Don’t you want to watch a supercut of women kicking ass?

Yeh, you do.